personvernerklæring

Autogrind (Hakepe AB) beskytter ditt personvern når du bruker våre tjenester. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi behandler og beskytter dine personopplysninger.

Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan tilskrives en levende fysisk person. For eksempel kan bilder og lydopptak som behandles på en datamaskin være personopplysninger selv om ingen navn er nevnt. Krypterte data og ulike typer elektroniske identiteter (f.eks. IP-nummer) er personopplysninger dersom de kan knyttes til fysiske personer.

Hakepe AB (org.nr. 5593-237356) er personopplysningsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

For at vi skal kunne behandle dine personopplysninger kreves det at vi har oppgitt et eksplisitt og begrunnet formål med behandlingen. Personopplysningene må da ikke behandles på en måte som er uforenlig med det opprinnelige formålet. I tillegg til dette må vi ha støtte i lov, såkalt rettslig grunnlag, for å få behandle personopplysninger.

Vi støtter behandlingen av personopplysninger som vi utfører på følgende juridiske grunnlag:

1. Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å inngå eller oppfylle kontrakten med deg..

2. Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle en juridisk forpliktelse, f.eks. å lagre personopplysninger for regnskapsformål.

3. Vi vurderer, etter en såkalt interesseavveining, at våre interesser i å behandle dine personopplysninger veier tyngre enn din rett til personvern, f.eks. når vi behandler dine personopplysninger for direkte markedsføring.

4. Du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.

For at vi skal kunne tilby våre tjenester til deg, må vi behandle og håndtere dine personopplysninger. Nedenfor er eksempler på formålene vi behandler personopplysningene dine for og på hvilket rettslig grunnlag vi gjør dette:


Formål: Håndtere ordre/kjøp

Personopplysninger behandlet:

 • Navn.
 • Kontaktinformasjon (f.eks. adresse,
  e-post og telefonnummer).
 • Betalingshistorikk.
 • Betalingsinformasjon.
 • IP adresse
 • Kjøpsinformasjon (f.eks. hvilken
  vare som er bestilt eller ca
  varene skal leveres til en annen
  adresse).

Rettsgrunnlag: Oppfyllelse av kjøpsavtalen. Denne innsamlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å
vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen.

Lagringsperiode: Inntil kjøpet er gjennomført (inkludert levering og betaling) og for en
tid i 36 måneder deretter for å kunne håndtere eventuelle reklamasjoner og garantisaker.


Formål: Å kunne oppfylle virksomhetens rettslige forpliktelser.

Personopplysninger behandlet:

 • Navn.
 • Kontaktinformasjon (f.eks. adresse,
 • e-post og telefonnummer).
 • Betalingshistorikk.
 • Betalingsformasjon.
 • IP adresse.
 • Din korrespondanse.
 • Detaljer om kjøpstidspunkt, mulige feil/klager.

Utført behandling : Nødvendig behandling for oppfyllelse av virksomhetens rettslige forpliktelser i henhold til lovkrav, dommer eller myndighetsvedtak (f.eks. regnskapsloven, hvitvaskingsloven eller reglene om produktansvar og produktsikkerhet, som kan kreve produksjon av kommunikasjon og informasjon til publikum og kunder om produktvarsler og produkttilbakekallelser ved for eksempel et defekt eller skadelig produkt).

Rettsgrunnlag: Lovplikt. Denne innsamlingen av dine personopplysninger er lovpålagt.

Lagringsperiode: Inntil kjøpet er gjennomført (inkludert levering og betaling) og for en
gang i 36 måneder deretter.


Formål: Håndtere kundeservicespørsmål.

Data behandlet:

 • Navn.
 • Kontaktinformasjon (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer).
 • Din korrespondanse.
 • Detaljer om kjøpstidspunkt, mulige feil/klager.
 • Teknisk informasjon om utstyret ditt.
 • Kommunikasjon og svar på eventuelle spørsmål til kundeservice (via telefon eller i digitale kanaler, inkludert sosiale medier).

Rettsgrunnlag: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille vår og din
legitim interesse i å håndtere kundeservicesaker.

Lagringsperiode: Inntil kundeservicesaken er avsluttet.

I tilfeller hvor det er nødvendig for at vi skal kunne tilby våre tjenester, deler vi dine personopplysninger med selskaper som er såkalte personopplysningsassistenter for oss. En personopplysningsassistent
er et selskap som behandler informasjonen på våre vegne og i henhold til våre instruksjoner. Vi har personopplysningsassistenter som hjelper oss med:

 • Transport (logistikkbedrifter og speditører).
 • Betalingsløsninger (kortutstedende selskaper, banker og andre betalingstjenesteleverandører).
 • Markedsføring (print og distribusjon, sosiale medier, mediebyråer eller reklamebyråer).
 • IT-tjenester (bedrifter som administrerer nødvendig drift, teknisk support og vedlikehold av våre IT-løsninger).

Når dine personopplysninger deles med persondatabehandlere, er det kun for formål som er forenlige med formålene vi har samlet inn informasjonen for (f.eks. for å kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen). Vi kontrollerer alle persondatabehandlere for å sikre at de kan gi tilstrekkelige garantier angående sikkerhet og konfidensialitet av personopplysninger. Vi har skriftlige avtaler med alle persondatabehandlere som garanterer sikkerheten til personopplysningene som behandles og forplikter seg til å overholde våre sikkerhetskrav samt begrensninger og krav vedrørende internasjonal overføring av personopplysninger.

Vi deler også dine personopplysninger med offentlige myndigheter (politiet, skattemyndighetene eller andre myndigheter) hvis vi er forpliktet til det ved lov eller hvis det er mistanke om en forbrytelse.

Dataene som samles inn om deg vil bli behandlet og lagret innenfor EU/EØS.

Vi lagrer aldri dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det respektive formålet. Se mer om de spesifikke lagringsperiodene under hvert formål.

Innsynsrett (såkalt registerutdrag ). Vi er alltid åpne og transparente med hvordan vi behandler personopplysningene dine og dersom du ønsker å få en dypere innsikt i hvilke personopplysninger vi behandler om deg spesielt, kan du be om innsyn i dataene. Husk at dersom vi mottar en forespørsel om innsyn, kan vi be om tilleggsinformasjon for å sikre effektiv håndtering av forespørselen din og at informasjonen gis til rett person.

Rett til retting. Du kan be om at dine personopplysninger blir rettet dersom opplysningene er feil. Innenfor rammen av det angitte formålet har du også rett til å fylle ut eventuelle ufullstendige personopplysninger.

Rett til sletting. Du kan be om sletting av personopplysninger vi behandler om deg hvis:

 • Opplysningene er ikke lenger nødvendige for formålene de er samlet inn eller behandlet for.
 • Du protesterer mot en interesseavveining vi har gjort basert på legitim interesse og din grunn til
 • innvending veier tyngre enn vår legitime interesse.
 • Du protesterer mot behandling for direkte markedsføringsformål.
 • Personopplysningene behandles på en ulovlig måte.
 • Personopplysningene må slettes for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vi er underlagt.

Vær oppmerksom på at vi kan ha rett til å avslå forespørselen din dersom det er juridiske forpliktelser som hindrer oss i å umiddelbart slette visse personopplysninger. Disse forpliktelsene kommer fra regnskaps- og skatterett, bank- og hvitvaskingsrett, men også fra forbrukerretten.

Det kan også skje at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne etablere, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Skulle vi bli forhindret i å etterkomme en forespørsel om sletting, vil vi i stedet blokkere personopplysningene fra å bli brukt til andre formål enn formålet som hindrer den forespurte slettingen.

Rett til begrensning . Du har rett til å be om at vår behandling av dine personopplysninger begrenses. Hvis du bestrider at personopplysningene vi behandler er korrekte, kan du be om begrenset behandling i løpet av den tiden vi trenger for å sjekke om personopplysningene er korrekte. Hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene for de angitte formålene, men du i stedet trenger dem for å etablere, hevde eller forsvare rettskrav, kan du be om begrenset behandling av
dataene hos oss. Dette betyr at du kan be om at vi ikke sletter dataene dine. Dersom du har protestert mot en interesseavveining av legitim interesse som vi har gjort som rettslig grunnlag for et formål, kan du be om begrenset behandling i den tiden vi trenger for å sjekke om våre legitime interesser veier tyngre enn dine interesser i å få opplysningene slettet. Hvis behandlingen har blitt begrenset i henhold til noen av situasjonene ovenfor, kan vi bare, i tillegg til selve lagringen, behandle dataene for å etablere, hevde eller forsvare rettskrav, for å beskytte andres rettigheter eller hvis du har gitt ditt samtykke.

Rett til å motsette seg visse typer behandling. Du har alltid rett til å unngå direkte markedsføring og til å protestere mot all behandling av personopplysninger basert på en interesseavveining. I tilfeller hvor vi bruker en interesseavveining som rettslig grunnlag for et formål, har du mulighet til å protestere mot behandlingen. For å kunne fortsette å behandle dine personopplysninger etter en slik innsigelse, må vi kunne vise en tvingende legitim grunn for den pågående behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter eller friheter. Ellers kan vi kun behandle dataene for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

Du har mulighet til å protestere mot at dine personopplysninger behandles for direkte markedsføring. Hvis du protesterer mot direkte markedsføring, vil vi slutte å behandle personopplysningene dine for det formålet, samt stanse alle typer direkte markedsføringsaktiviteter.

Rett til dataportabilitet. Hvis vår rett til å behandle dine personopplysninger er basert enten på ditt samtykke eller oppfyllelse av en avtale med deg, har du rett til å be om at opplysningene om deg som du har oppgitt til oss overføres til en annen personopplysningsansvarlig (slik- kalt dataportabilitet). En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan automatiseres.

Vi bruker IT-systemer for å beskytte konfidensialitet, integritet og tilgang til personopplysninger. Vi har tatt spesielle sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot ulovlig eller uautorisert behandling (som uautorisert tilgang, tap, ødeleggelse eller skade). Bare personene som faktisk trenger å behandle dine personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle våre oppgitte formål har tilgang til dem.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Les mer om og endre innstillinger for informasjonskapsler her

Hakepe AB

Kungs Norrby 132

591 77 Borensberg

Organisasjonsnummer: 5593-237356

E-post: info@autogrind.se

Hvis du har spørsmål om hvordan vi håndterer dine personopplysninger, ønsker å rette, slette eller om du ønsker å portere dataene dine, kontakt info@autogrind.se.

Denne policyen kan bli oppdatert. Du kan alltid finne den siste oppdaterte versjonen av personvernreglene på denne siden.

Datatilsynet – Du finner aktuelle kontaktdetaljer på Datatilsynets nettsider.